constella

332 teksty – auto­rem jest con­stel­la.

Wszystkiego najlepszego

Dziś ko­lej­ny rok mi­ja To­bie i nam zarazem.
* K. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 marca 2016, 21:43

***

Ty­siące dzielą nas ki­lometrów, set­ki dni niewidze­nia i dziesiątki ty­sięcy mi­nut mil­cze­nia. Ale sa­ma myśl, że mam ciebie, przy­nosi uko­jenie. Już na­wet nie muszę nic do ciebie pi­sać, żalić się czy płakać. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2016, 19:58

niezastąpiona

na brak miłości mam wi­na pełne butelki,
na brak czułości pie­rzas­tych po­duch na łóżku stos wielki,
ale na brak ciebie nic nie mam,

tu pus­tka w głowie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 stycznia 2016, 23:18

I*

Wreszcie się przyz­nałam. Przed sobą. Do­rosłam i nie boję się po­wie­dzieć, że szu­kam miłości, sil­nej, sta­bil­nej i głębo­kiej. Nie żad­nych ro­mansów i miłos­tek. Nie czas również, w moim wieku, kochać się w wyob­rażeniach. Z doświad­cze­nia wiem, że one te­go nie od­wza­jem­nią. Cho­ciaż ludzie z krwi i kości także nie muszą. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 września 2015, 20:03

Każdy sa­mot­ny dzień czy­ni mnie bar­dziej zgorzkniałą.


* 6 sa­mot­nych ty­god­ni, nie da się te­go nie od­czuć. Dla wszys­tkich w moim blis­kim otoczeniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 lipca 2015, 21:41

Idealny moment

Wiesz jak to jest, cza­sem cię po pros­tu do­pada. Nie wiado­mo kiedy i gdzie (mnie na przykład pod pryszni­cem). I przy­pomi­nasz so­bie coś, co po cza­sie znaczy tak wiele, cho­ciaż wte­dy było [...] — czytaj całość

dziennik • 3 lipca 2015, 00:16

Masz ta­ki głos, że na­wet kłam­stew­ka ja­kimi często mnie raczysz, sma­kują wybornie! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2015, 12:34

chciejmnie

Kroję się na kawałki
dla każdej no­wej znajomości
mam ty­le siebie
że chce oddać
i w duszy proszę

o czy­jeś
chcenie
branie
oddanie

tylko

weź mnie
cho­ciaż kawałek
weź mnie poznaj
weź bądź przy mnie
weź zap­roś w weekend posiedzieć
weź na rozmowę
weź mnie na spacer
weź do swo­jego życia.

tylko

nikt nie chce brać
te­go co mogę dać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 maja 2015, 00:06

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 30 maja 2015, 17:36

- Znów nie oddzwonił.
- Może coś mu wypadło?
- Tak, ja wy­padłam z je­go życia.

* nie przyszło mi na myśl, że zos­tanę ka­ryka­turą Ate­ny. Znów wy­padłam ko­muś z głowy. 

myśl • 17 maja 2015, 12:21
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2016, 22:15constella sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

13 marca 2016, 01:34Cris sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:49wdech sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:45constella sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:39wdech sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:32constella sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:31wdech sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:27constella sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:21wdech sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go

12 marca 2016, 23:13constella sko­men­to­wał tek­st Wszystkiego naj­lep­sze­go